SANAT TARİHİ ANABİLİM DALI - Programı Bilgileri   
Dili Türkçe
Süresi (Yıl) 4
Azami Süresi (Yıl) 7
Kontenjanı
Staj Durumu Var
Program İçeriği

Mersin Üniversitesi Sanat Tarihi Anabilim Dalı yüksek lisans programına ilk öğrencilerini 2016–2017 Eğitim–Öğretim yılında almıştır.Mersin Üniversitesi Sanat Tarihi Anabilim Dalı doktora programına ilk öğrencilerini 2021–2022 Eğitim–Öğretim yılında almıştır.


Bölüm AKTS(ECTS) Koordinatörü
Dr.Öğretim Üyesi Şener YILDIRIM
Tarihçe
Mersin Üniversitesi Sanat Tarihi Anabilim Dalı yüksek lisans programına ilk öğrencilerini 2016–2017 Eğitim–Öğretim yılında almıştır.

Mersin Üniversitesi Sanat Tarihi Anabilim Dalı doktora programına ilk öğrencilerini 2021–2022 Eğitim–Öğretim yılında almıştır.


Kazanılan Derece
Yüksek Lisans; Doktora
Kabul Koşulları
Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Lisansüstü Eğitim – Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 26. maddesi uyarınca belirlenen ölçütler uygulanmaktadır.
Md.26/2 : … Her bir aday için 100 tam puan üzerinden bir mülakat ve/veya yazılı sınav değerlendirmesi yapılır. Mülakat ve/veya yazılı sınav sonucunda 60 ve üzerinde puan alan her aday için; lisans mezuniyet not ortalamasının %25’i, ilgili puan türünde ALES standart veya eşdeğer puanının %50’si, mülakat ve/veya yazılı sınav sonucunun %25’i esas alınarak tezli yüksek lisans giriş puanı hesaplanır. Tezli yüksek lisans giriş puanı en az 65 olan adaylar ilgili ABD/ASD için ilan edilen kontenjanlara puan sırasına göre sıralanarak başvurulan programlara yerleşmeye hak kazanırlar. Tezli yüksek lisans giriş puanları eşit olan adaylardan ilgili puan türündeki ALES puanı yüksek olan, ALES puanları da eşit ise lisans mezuniyet not ortalaması yüksek olan adaya öncelik verilir. Her program için belirtilen şartları sağlayan adaylar arasından, en çok kontenjan sayısı kadar yedek aday ilanda belirtilir.

Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Lisansüstü Eğitim – Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 42. maddesi uyarınca belirlenen ölçütler uygulanmaktadır. Öğrenciler için genel kabul ölçütleri Madde 42/3’de aşağıdaki gibidir:
a) Adayların bir lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına/mezuniyet belgesine sahip olmaları gerekir. b) Lisans veya yüksek lisans öğrenimlerini yurt dışında tamamlayan adayların Yükseköğretim Kurulundan denklik belgesi almış olmaları gerekir. c) Adayların geçerli olan ALES’ten başvurdukları programın puan türünde tezli yüksek lisans derecesi ile doktora programına başvurularda en az 55, lisans derecesi ile doktora programına başvurularda en az 80 ALES standart puanına sahip olmaları gerekir. Lisans derecesiyle doktora programına başvuran öğrencinin lisans mezuniyet not ortalamasının 100 üzerinden en az 80 veya eşdeğeri bir puanı olması gerekir. Yüksek lisans derecesiyle doktoraya başvuracak olanların doktora programlarına kabulünde, ALES puanı yanı sıra lisans veya yüksek lisans not ortalaması ve mülakat ve/veya yazılı sınav sonucu esas alınır. Ayrıca ALES yerine taban puan karşılığı Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen diğer uluslararası sınavlarda alınan notları gösteren resmî belgeler de geçerlidir. Doktora programına başvuru için adayların referans mektubu, neden doktora yapmak istediğini belirten kompozisyon, varsa uluslararası standart sınav sonuç belgesi ve benzeri diğer belgeleri istenmesi durumunda ilgili enstitüye teslim etmesi gereklidir. ç) Doktora adaylarının ana dilleri dışında Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan eşdeğeri bir puan almaları zorunludur.


Üst Kademeye Geçiş
Dört yıllık lisans eğitiminden sonra yüksek lisans eğitimi alabilirler. Yüksek lisans eğitiminden sonra da doktora eğitimine başlayabilirler.
Mezuniyet Koşulları
Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Lisansüstü Eğitim – Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 29. maddesi uyarınca belirlenen ölçütler uygulanmaktadır.
Md.26/2: Tezli yüksek lisans programı toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tezli yüksek lisans programı bir eğitim-öğretim yılı 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla, seminer dersi dahil en az sekiz ders ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur. Öğrenci, en geç danışman atanmasını izleyen dönemden itibaren her yarıyıl tez dönemi için kayıt yaptırmak zorundadır.
Md.38/2: Tezsiz yüksek lisans programı, 90 AKTS karşılığı olan toplam otuz ulusal krediden az olmamak koşuluyla, en az on adet ders ile bir dönem projesi dersinden oluşur.

Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Lisansüstü Eğitim – Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 46. maddesi uyarınca belirlenen ölçütler uygulanmaktadır. Öğrenciler için genel kabul ölçütleri Madde 43/4’de aşağıdaki gibidir:
Doktora programı; tezli yüksek lisans derecesiyle kabul edilen öğrenciler için, en az 240 AKTS karşılığı olan; toplam 21 ulusal krediden az olmamak koşuluyla, en az yedi adet ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmalarından; lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için, en az 300 AKTS karşılığı olan toplam kırk iki ulusal krediden az olmamak koşuluyla 14 adet ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmalarından oluşur.


Mezun İstihdam Olanakları
Sanat Tarihi Anabilim Dalı'nda öğrenimlerini tamamlayan öğrenciler, Sanat Tarihçisi ünvanı ile müzeler ve sanat galerilerinde görev yapabilmekte, ayrıca lise ve üniversite seviyesinde öğretmen/öğretim görevlisi olabilmektedirler.

Ölçme ve Değerlendirme
Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim – Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uygulanmaktadır.

https://obs.mersin.edu.tr/oibs/bologna/progAbout.aspx?lang=tr&curSunit=1412